Warunki korzystania

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu "Wybieramserwis.pl"

 

1. Definicje

Serwis wybieramserwis.pl– strona www podłączona do sieci Internet stworzona przez firmę IDCOMP

Użytkownik Serwisu – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w dowolny sposób z Serwisu, dalej nazywanego Użytkownikiem

Administrator Serwisu – osoba odpowiedzialna za poprawność działania Portalu, usuwająca treści niezgodne z poniższym regulaminem oraz zarządzająca kontami firmowymi.

Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Portalu wybieramserwis.pl

Firma – użytkownik Serwisu wybieramserwis.pl posiadający aktywne konto, powiązane z profilem znajdującym się w katalogu serwisów, potwierdzone przez Administratora Serwisu. Za firmę uznaje się osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i oferującej usługi, w których zawiera się naprawa i serwisowanie urządzeń elektronicznych

Opinia – komentarz dotyczący działania danej Firmy, oceniający sposób działania, skuteczność oraz komunikację.

Zlecenie – wykonanie określonej opisem aukcji czynności prawnej odpłatnie przez Firmę

 

1. Zasady ogólne.
1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady działania i korzystania z Serwisu "Wybieramserwis.pl", dalej nazywanego Serwisem
1.2 Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3 Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dane, opinie, wypowiedzi i materiały pochodzące od Użytkowników Serwisu czy podmiotów współpracujących z Serwisem.
1.4 Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Serwisu Użytkownik może zgłosić poprzez wysłanie poczty elektronicznej na adres admin@wybieramserwis.pl.
1.5 Wszelkie znaki towarowe i nazwy firmowe zamieszczone w Serwisie należą do prawnych właścicieli. Na w/w stronie internetowej zostały umieszczone w celach informacyjnych oraz stanowią one własność odpowiednich podmiotów.

 

2. Zasady rejestracji użytkownika, serwisu laptopów.
2.1 Możliwość korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu wymaga od Użytkownika przeprowadzenia rejestracji, a tym samym założenia konta w Serwisie oraz akceptacji wszystkich punktów Regulaminu.
2.2 Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza udostępnionego w Serwisie oraz akceptację Regulaminu.
2.3 Prawidłowe wykonanie powyższych czynności skutkuje wysłaniem na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomości z instrukcją jak aktywować Konto w Serwisie. Konto uznaje się za aktywne po wypełnieniu instrukcji zawartych w wyżej wspomnianej wiadomości elektronicznej.
2.4 Dla użytkownika typu Firma pełne uprawnienie do korzystania z usług Serwisu uzyskuje się po weryfikacji dokonanej poprzez wysłanie dokładnych danych swojej firmy na adres poczty elektronicznej redakcja@wybieramserwis.pl z domeny internetowej firmy lub, w przypadku braku takiej domeny, poprzez wpłacenie na konto Serwisu symbolicznej złotówki (10 zł) z konta bankowego firmy.

 

3. Zasady korzystania z Serwisu "Wybieramserwis.pl".
3.1 Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
3.2 Użytkownik nie będzie wnosił żadnych roszczeń w związku z korzystaniem z Serwisu.
3.3 Użytkownik nie może kopiować, reprodukować ani modyfikować żadnych danych umieszczonych w Serwisie.
3.4 Bez pisemnego zezwolenia Administratora Serwisu Użytkownik Serwisu nie może umieszczać w innych serwisach jakichkolwiek danych umieszczonych w Serwisie.

 

4. Zasady opiniowania Firm.
4.1 Serwis daje Użytkownikom możliwość opiniowania oraz umieszczania materiałów dotyczących serwisów (Firm) urządzeń elektronicznych.
4.2 Opinia dotycząca danej Firmy zostanie opublikowana, jeśli spełnia następujące warunki:
a) Została napisana w języku polskim z zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny;
b) Nie została w całości napisana dużymi literami;
c) Jest merytorycznie poprawna, tzn. zawiera uzasadnienie i nie ogranicza się do stwierdzenia, że dany serwis jest dobry lub zły;
d) Nie zawiera treści w charakterze Spamu;
e) Nie zawiera prywatnych danych osobowych oraz teleadresowych;
f) Nie zawiera treści uznawanych powszechnie za pornografię, treści obraźliwe, naruszające dobra osobiste, sprzeczne z prawem, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje;
g) Nie zawiera treści reklamowych lub treści o charakterze komercyjnym nie dotyczących danej Firmy;
h) Nie narusza praw autorskich lub innych praw zastrzeżonych dla właścicieli;
4.3 Powyższe warunki obowiązują również w przypadku umieszczania materiałów i wypowiedzi przez wszystkich Użytkowników.
4.4 Wypowiedzi, opinie i umieszczane materiały przez Użytkowników są poddawane weryfikacji przez pracowników Serwisu, którzy oceniają je na podstawie kryteriów zawartych w punkcie 4.2 niniejszego regulaminu.
4.5 Jeśli opinie, wypowiedzi czy materiały umieszczane przez Użytkowników Serwisu nie będą spełniać wyżej wymienionych kryteriów lub w innych, nie wymienionych przypadkach, będą naruszać obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, będą usuwane z Serwisu.
4.6 Serwis zastrzega sobie prawo do ostrzegania, blokowania oraz usuwania Kont Użytkowników naruszających Regulamin Serwisu.
4.7 Firma może zastrzec publikację opinii Użytkownika, poprzez wysłanie informacji na adres redakcja@wybieramserwis.pl
4.8 W przypadku zawartym w punkcie 4.7, opinia Użytkownika, jeśli Użytkownik nie przedstawi wiarygodnych dowodów, że korzystał z usług opiniowanej Firmy, tzn. paragonu za wykonaną usługę itp., zostanie usunięta z Serwisu.

 

5. Zasady zgłaszania naprawy urządzeń elektronicznych i wystawiania Aukcji przez Użytkowników.
5.1 Użytkownik wybiera odpowiadającą Mu Firmę do realizacji zlecenia w jeden z trzech sposobów:
a) Poprzez wystawienie swojej aukcji, której treścią jest zlecenie naprawy uszkodzonego urządzenia elektronicznego;
b) Poprzez wybranie oferty wystawionej przez daną Firmę;
c) Poprzez wypełnienie formularza naprawy znajdujący się w profilu wybranej Firmy;
5.2 Zgłoszenie naprawy urządzenia elektronicznego odbywa się poprzez wybranie Firmy odpowiadającej Użytkownikowi i wypełnienie odpowiedniego formularza zawartego w profilu Serwisu.
5.3 W celu wystawienia Aukcji Użytkownik musi stworzyć i zatwierdzić opis zlecenia, zawierający informacje dotyczące urządzenia elektronicznego, którego zlecenie dotyczy. Opis powinien zawierać markę i model urządzenia elektronicznego, jego numer seryjny oraz jak najdokładniejszy opis uszkodzenia.
5.4 Użytkownik ma prawo dodania dodatkowej treści Zlecenia.
5.5 Zainteresowane wykonaniem naprawy urządzenia elektronicznego, wskazanego w treści aukcji, Firmy składają propozycję wykonania usługi poprzez dostępne w Serwisie narzędzia. Propozycje wykonania  powinny być zredagowane w czytelny i precyzyjny sposób.
5.6 Jeżeli Propozycja Wykonania obejmuje podstawowe warunki wykonania usługi tj. co najmniej termin wykonania, warunki realizacji oraz cenę, stanowi ona ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jeżeli Propozycja Wykonania nie obejmuje powyższych danych, należy ją rozumieć jedynie jako zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.
5.7 Publikacja Aukcji kończy się w sytuacji:
a) z chwilą wyboru przez Użytkownika danej Firmy jako zwycięzcę Aukcji;
b) po upływie wybranego przez Użytkownika czasu publikacji danego zlecenia;
c) w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji zlecenia przez Użytkownika;
5.8 Użytkownik ma możliwość wystawienia Aukcji na okres siedmiu lub czternastu  dni kalendarzowych.
5.9 W przypadku, gdy publikacja Zlecenia zakończy się wyborem Firmy przedstawiającej ofertę, a wybrana Firma zaakceptuje wybór, pomiędzy Użytkownikiem (zleceniodawcą) a serwisem (wykonawcą) dochodzi do zawarcia umowy ustalonej przez Strony. W takim przypadku Strony powinny przystąpić do czynności prawnych związanych z realizacją umowy.
5.10 Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, Użytkownik i wybrana Firma powinni niezwłocznie przystąpić do wykonania tych czynności.
5.11 Strony umowy powinny nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych od momentu akceptacji zlecenia naprawy przez wybraną Firmę.
5.12 Po zakończonej naprawie Użytkownik powinien wystawić opinię Firmie, w której dokonał naprawy.
5.13 Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość wykonanych usług przez Firmy zarejestrowane w Serwisie.

 

6. Zasady wystawiania Ofert przez serwisy laptopów
6.1 W celu wystawienia oferty przez Firmę, dana Firma musi posiadać zweryfikowane konto - pkt 2.4.
6.2 Firma wystawia swoją ofertę naprawy lub usług w jeden z dwóch sposobów:
a) Jako odpowiedź na Aukcję wystawioną przez Użytkownika;
b) Jako Ofertę/Oferty konkretnych swoich usług;
6.3 W przypadku gdy Oferta jest odpowiedzią na Aukcję wystawioną przez Użytkownika, Firma podaje informacje dotyczące czasu wykonania naprawy oraz ceny, za jaką podejmie się naprawy danego urządzenia elektronicznego.
6.4 W przypadku gdy Oferta nie dotyczy konkretnej Aukcji (punkt 6.2 b) Firma powinna stworzyć i zatwierdzić opis Oferty zawierający ogół warunków transakcji, poprzez wypełnienie formularza na stosownej stronie Serwisu.
6.5 Jeżeli Propozycja Wykonania obejmuje podstawowe warunki wykonania usługi tj. co najmniej termin wykonania, warunki realizacji oraz cenę, stanowi ona ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jeżeli Propozycja Wykonania nie obejmuje powyższych danych, należy ją rozumieć jedynie jako zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.
6.6 Publikacja Oferty kończy się w sytuacji:
a) po upływie terminu publikacji Oferty;
b) w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Oferty przez Firmę;
6.7 Firma ma możliwość wystawienia Oferty na okres  czternastu, dwudziestu jeden, trzydziestu oraz dziewięćdziesięciu dni kalendarzowych.
6.8 W przypadku gdy publikacja Oferty zakończy się wyborem danej Firmy przedstawiającej Ofertę przez Użytkownika, a Firma zaakceptuje wybór, pomiędzy Użytkownikiem (zleceniodawcą) a serwisem (wykonawcą) dochodzi do zawarcia umowy ustalonej przez Strony. W takim przypadku Strony powinny przystąpić do czynności związanych z realizacją umowy.
6.9 Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, Użytkownik i Firma powinni niezwłocznie przystąpić do wykonania tych czynności.
6.10 Strony umowy powinny nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych od momentu akceptacji zlecenia naprawy przez Firmę.
6.11 Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość wykonanych usług przez Firmę.

 

7. Ochrona danych osobowych
7.1 Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z prowadzeniem Serwisu.
7.2 Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie prawnej, stosownie do przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7.3 Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od WybieramSerwis.pl lub osób trzecich drogą elektroniczną pod podanym adresem e-mail poczty elektronicznej.
7.4 Na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w punkcie 7.2 powyżej, każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Każdy Użytkownik ma również prawo zgłoszenia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
7.5 Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
7.6 Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników jest Firma IDCOMP, Zachodniopomorskie, Polska.
7.7 W Serwisie używany jest Google Maps. Politykę prywatności Google znajdziesz pod adresem:

http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

7.8 W celu wyświetlania reklam w trakcie Twojej wizyty w Serwisie, korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem danych personalnych – imię, nazwisko, adres, ...) związane z Twoimi wizytami w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować. Więcej informacji na ten temat oraz w jaki sposób możesz uniknąć wykorzystania informacji przez te firmy, można znaleźć na stronach Google'a, Double Click lub  Network Advertising Initiative.

http://www.google.com/privacy_ads.html
http://www.doubleclick.com/privacy/faq.aspx
http://www.networkadvertising.org/

 

8. Odpowiedzialność Serwisu wybieramserwis.pl
8.1 Właściciel Serwisu dostarcza Serwis tak jak jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań, ze strony Serwisu.
8.2 Użytkownik korzysta na własną odpowiedzialność z Serwisu, i nie będzie nigdy wnosił roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu.
8.3 Serwis wybieramserwis.pl ma na celu ułatwienie kontaktu pomiędzy Użytkownikami a Firmami i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość usług wykonanych przez Firmy.